หน้าหลัก
ประวัติ
หลักสูตรการเรียนการสอน
รายชื่อผู้สอบผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน
ติดต่อเรา
 
 
Username :
Password :
 


View Time


ลำดับที่
ชื่อ
เหล่า
โรงเรียน
สอบได้
ปีการศึกษา
1.
ทศวรรษ โพธิษา  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  เหล่า ตร. ทบ. ทอ. ทร.และตำรวจน้ำ ,ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ  2557 
2.
ธนยศ สุริวงค์  ร.ร.นายร้อย จปร.  เทศบาล 6  เหล่า ทบ. ทอ.  2557 
3.
ธนิน วรศักดิ์นุกูล  ร.ร.นายเรือ  สามัคคีวิทยาคม  เหล่า ตร. ทบ. ทอ. ทร.และตำรวจน้ำ  2557 
4.
สยมภู พวงบุตร    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.นายเรืออากาศ , ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , จ่าอากาศ  2557 
5.
กิตติพงศ์ จงวนาพิทักษ์กุล    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
6.
ปกรณ์ ปุกคำ  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.จ่าอากาศ , ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
7.
ประสพผล ช่างปั้น  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ , ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
8.
พศุตม์ คำมา    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
9.
วิชาการ สุวิจักษณ์  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ , ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
10.
สัญญาลักษณ์ เจริญพร    เทศบาล 6  ร.ร.จ่าอากาศ , ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
11.
พันธดนย์ พนมสารนรินทร์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2557 
12.
ธนากร อรุณศักดิ์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ  2557 
13.
ประสพผล ช่างปั้น  ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ , ร.ร.ช่างการไฟฟ้า  2557 
14.
อรรณพ มณีรัตน์    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.จ่าอากาศ  2557 
15.
สิทธิชัย สามศึกชัย    เชียงรายวิทยาคม  ร.ร.จ่าอากาศ  2557 
16.
วรวุฒิ พุทธษร  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  2557 
17.
ปรเมษฐ เพียรศิลป์  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  ทอ. , ตร. และ ทร.  2556 
18.
ณัฐพล ไทยใหม่    สามัคคีวิทยาคม  ทบ. , ทอ.และ ทร.  2556 
19.
ปรมินทร์ มูลสถาน  จ่าอากาศ  เทศบาล 6  ทอ. , โรงเรียนจ่าอากาศและการไฟฟ้า  2556 
20.
กิตติศักดิ์ จันทรสร  ร.ร.นายร้อย จปร.  สามัคคีวิทยาคม  ทบ. ทอ. และจ่าอากาศ  2556 
21.
ณัฐพงศ์ จันทร์เต็ม    สามัคคีวิทยาคม  ทอ. , โรงเรียนการไฟฟ้า  2556 
22.
ญาณวัฒน์ ชัยชนะ    สามัคคีวิทยาคม  ทบ.  2556 
23.
ทศวรรษ โพธิษา    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2556 
24.
ธนกร รักเรียน    เทศบาล 6  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
25.
ธนยศ สุริวงค์    เทศบาล 6  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
26.
กิตติธัช ศรีสุรีย์ไพศาล    เทศบาล 6  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
27.
พิสิฏฐ์ ถูกมี    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  2556 
28.
สัญญาลักษณ์ เจริญพร    เทศบาล 6  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
29.
ปกรณ์ ปุกคำ    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
30.
กิตติคุณ ดวงใจประเสริฐ    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
31.
ธนิน วรศักดิ์นุกูล    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2556 
32.
พงศภัค พงศ์ลีลาพัฒน์    สามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนจ่าอากาศ  2556 
33.
กิตติพศ สุขวัฒนพันธ์  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  ทอ. ตร. ชฝท.และจ่าอากาศ  2555 
34.
ชยพล หน่อแก้วมูล  ร.ร.นายเรืออากาศ  สามัคคีวิทยาคม  ทบ. ทอ. ตร. ทร.และตร.(น้ำ)  2555 
35.
สิรวิชญ์ เพียงใจวงค์    สามัคคีวิทยาคม  ทบ. ทอ. ตร. ทร. และตร.(น้ำ)  2555 
36.
เฉลิมชัย ทรายหมอ  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  ทอ. ตร. ทร. ตร.(น้ำ) ชฝท. จ่าอากาศและการไฟฟ้า  2555 
37.
พิชญุตม์ กวยะปาณิก  ร.ร.นายเรืออากาศ  สามัคคีวิทยาคม  ทบ. ทอ.และทร.  2555 
38.
ธนวัฒน์ สุประการ    สามัคคีวิทยาคม  ทอ.ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ การไฟฟ้า  2555 
39.
สิริวัจน์ กับปุละวัน  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2555 
40.
ณัฐพล ไทยใหม่    สามัคคีวิทยาคม  ช่างฝีมือทหาร  2555 
41.
ญาณวัฒน์ ชัยชนะ    สามัคคีวิทยาคม  ช่างฝีมือทหาร  2555 
42.
ภัทรวุฒ แก้วเลิศ    สามัคคีวิทยาคม  จ่าอากาศ  2555 
43.
ศุภชัย แสงมณี  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
44.
ฉัตรไพฑูลย์ เขียวเพชร    ดำรงราษฏรสงเคราะห์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
45.
ธนวัฒน์ สุประการ    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
46.
จักรกฤษณ์ วรรณนิล  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
47.
ปฐมภพ เส้งทั่น    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
48.
เฉลิมชัย ทรายหมอ    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
49.
วัชรวุฒิ ตุ้ยยวง    สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2554 
50.
ธนเดช อุ่นเรือน    เทิงวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร , ร.ร.จ่าอากาศ  2554 
51.
ภานุวิชญ์ เจริญทรัพย์  จ่าอากาศ  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร และร.ร.จ่าอากาศ  2554 
52.
ภูมินทร์ ลือเลิศ  ร.ร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.การไฟฟ้า, ร.ร.ช่างฝีมือทหาร และ ร.ร.จ่าอากาศ  2554 
53.
สิรวิชญ์ เพียงใจวงศ์  รอบแรก  สามัคคีวิทยาคม  ตร.  2554 
54.
ฐานันดร ยูรขุนทด  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  ตร.ทร.และร.ร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2554 
55.
ณัฐภัทร เสาวภา  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม  ทบ.ตร.  2554 
56.
ชยพล หน่อแก้วมูล  รอบแรก  สามัคคีวิทยาคม  ทอ.ทร.ช่างฝีมือทหารและจ่าอากาศ  2554 
57.
ธัชพงศ์ ก๋าคำ  ร.ร.นายร้อย จปร.  สามัคคีวิทยาคม  ทบ.ทร.ช่างฝีมือทหารและจ่าอากาศ  2554 
58.
อัครัช ไชยสลี  รอบแรก  สามัคคีวิทยาคม  ทอ.ตร.นร.  2554 
59.
วีรยุทธ ร้องหาญแก้ว  ร.ร.นายร้อยตำรวจ  เทศบาล 6  ทอ.ตร.นร.ช่างฝีมือทหารและจ่าอากาศ  2554 
60.
ถิรพัชร สามคำ  ร.ร.นายร้อย จปร.  สามัคคีวิทยาคม  ทบ ทอ ตร ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ  2554 
61.
ปรียฉัตร ร่องแก้ว    สามัคคีวิทยาคม  รร.ช่างการไฟฟ้า  2553 
62.
นพกร วุฒิชมภู  รร.ช่างฝีมือทหาร  จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  รร.ช่างฝีมือทหาร  2553 
63.
ภูมินทร์ ลือเลิศ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รร.ช่างฝีมือทหาร  2553 
64.
ปรพล รีรักษ์  ร.ร.จ่าอากาศ  เทศบาล 6  ร.ร. จ่าอากาศ  2553 
65.
กรกช รักธรรม  ร.ร.นายเรืออากาศ  เทศบาล 6  ทอ.ชฝท.จ่าอากาศ  2553 
66.
ธีรภัทร มีนา  ร.ร.นายร้อย จปร.  เทศบาล 6  ทบ. ทอ. ทร.  2553 
67.
รัชพล นามลักษณ์  ร.ร.นายเรืออากาศ  เทศบาล 6  4 เหล่า  2553 
68.
ศุภกิจ มามาตร์    เทศบาล 6  รร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
69.
ณัฐดนัย สิงห์คะนันท์    เชียงรายวิทยาคม  รร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
70.
ธีรภัทร มีนา    เทศบาล 6  รร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
71.
ยุทธภูมิ เพชรราช  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทิงวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
72.
ภาณุวัฒน์ ทองคำ  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทคนิคเชียงราย  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
73.
ณัฐพล ทุ่งเย็น  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  พะเยาพิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
74.
ณัฐกมล ไชยยศ  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
75.
ยุทธโยธิน เมืองมูล  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  ปิยะมิตรวิทยา  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
76.
วิสิทธิ์ศิลป์ สุขจิตร์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6 (เดิม)  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
77.
อนุชิต ภาณุวัฒน์สกุล  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6  รร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
78.
รัชพล นามลักษณ์    เทศบาล 6  ทร.  2552 
79.
วรายุทธ คำเตย  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  เทศบาล 6  ทอ.และรร.ช่างฝีมือทหาร  2552 
80.
วีระพงศ์ ดวงมณี    สามัคคีวิทยาคม  ทบ.  2552 
81.
ขจรศักดิ์ โจ่ยส่า     สามัคคีวิทยาคม  ทบ.  2551 
82.
เกียรติเกรียงไกร ชัยแก้ว    สามัคคีวิทยาคม  ทอ. ทบ.  2551 
83.
อภิวัฒน์ ยานสุวรรณ์     เทศบาล 6 (ม.3)   ตร.  2551 
84.
วรพล มณีตุลย์   ร.ร.นายร้อย จปร.  จุฬาภรณ์ฯ (ม.3)  4 เหล่า   2551 
85.
ตันติกร ซางซื่อมูล  ร.ร.จ่าอากาศ  สามัคคีวิทยาคม 2  ร.ร.จ่าอากาศ  2550 
86.
น.ส. ศิริพร   ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  ศิริมาตย์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2549 
87.
ศิรวิทย์ จันทโชติ   ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2549 
88.
กัลชาญ อัทรัณ   ร.ร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2549 
89.
ปฏิพัทธ์ จินะธรรม   ทอ.  สามัคคีวิทยาคม  รอบแรก 4 เหล่า   2549 
90.
ศุภลักษณ์ จักรแก้ว   ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  สามัคคีวิทยาคม  ร.ร.ช่างฝีมือทหาร  2548 
91.
สุรศักดิ์ บัวนาค  รร.การไฟฟ้า  เทศบาล 6    2548 
92.
ณัช ปลัดคุณ   ร.ร.นายเรืออากาศ  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  4 เหล่า  2548 
93.
มนู ยาวิชัย   รร.ช่างฝีมือทหาร  สามัคคีวิทยาคม    2547 
94.
สิริพงศ์ มโนใจ     สามัคคีวิทยาคม  รอบแรก 4 เหล่า   2547 
95.
ปิติพันธ์ เชื้อเมืองพาน     สามัคคีวิทยาคม  ทบ.  2547 
96.
พิชิตศักดิ์ หัตถปนิตย์   ร.ร.นายร้อยตำรวจ  สามัคคีวิทยาคม    2547 
97.
กิจประชา ปัญญาบุญ   ทอ.  สามัคคีวิทยาคม  4 เหล่า  2547 
98.
ภานุ จารุวรานนท์  ทอ.  สามัคคีวิทยาคม    2546 
99.
พงพัฒน์ กองชา   ทบ.  สามัคคีวิทยาคม    2545 
100.
ศักดิ์บัณฑิต กิตติยังกุล   ทอ.  สามัคคีวิทยาคม  4 เหล่า   2544 
101.
กิตติวิทย์ วรรคตรอน   ทบ.  เมืองเชียงราย    2542 


โรงเรียนทหาร-ตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อย จปร.
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
หน่ายงานทหาร-ตำรวจ
สำคัญ ๆ
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมยุทธศึกษาทหาร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สถาบันการบินพลเรือน
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
copyright@www.pscadet.com Design by Chaicharearn Software